Obchodné podmienky

P R E A M B U L A

Tieto všeobecné obchodné podmienky Mgr. Lukáš Novotný upravujú vzájomné práva a povinnosti Mgr. Lukáš Novotný na jednej strane a kupujúcim na strane druhej v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy na diaľku, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu.

Názov: Mgr. Lukáš Novotný

Ulica a PSČ: Bottova ulica 1471/19, 900 42 Miloslavov

IČO: 41576411

DIČ: 1074708129

Banka: 365Banka

Bankový účet: 

IBAN: SK9765000000003650162734

E-mail: info@kurzynordicwlking.sk

Telefón: +421903620260

Web:www.kurzynordicwalking.sk

(ďalej aj ako "Predávajúci")

 1. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ e-shopu

sa rozumie spoločnosť Mgr. Lukáš Novotný , so sídlom Bottova ulica 1471/19, 900 42 Miloslavov , IČO: 1074708129


Kupujúci

sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar v internetovom obchode


Spotrebiteľ

sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nakupuje výrobky alebo využíva služby pre svoju osobnú potrebu za iným účelom ako pre podnikanie


Spotrebiteľská zmluva

sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.


Podnikateľ

sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar v internetovom obchode za účelom podnikania


E-shop

sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru


Internetová stránka

sa rozumie www.kurzynordicwalking.sk


Tovar

sa rozumie všetky produkty, ktoré tvoria obsah ponuky v elektronickom obchode ponúkané predávajúcim na predaj prostredníctvom internetovej stránky


Ponuka

sa rozumie celý sortiment tovaru spolu s popisom, parametrami a kúpnou cenou tovaru


Nákupný košík

sa rozumie elektronická funkcia internetového obchodu prostredníctvom ktorej kupujúci vykonáva nákup


Objednávka

sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a cenu tohto tovaru, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru


Potvrdenie o doručení

sa rozumie písomné oznámenie vo forme emailovej správy zaslané kupujúcemu zo strany predávajúceho o tom, že eviduje objednávku


Potvrdenie objednávky

sa rozumie písomné oznámenie vo forme emailovej správy zaslané kujúcemu zo strany predávajúceho o tom, že prijal objednávku


Kúpna zmluva

sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.


Prevzatie tovaru

sa rozumie moment, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme od dopravcu zásielku, ktorej obsahom je objednaný tovar


Zásielka

sa rozumie zabalený objednaný tovar doručený kupujúcemu prepravcom na dodaciu adresu


Miestom dodania

sa rozumie dodacia adresa uvedená v objednávke


Miesto odberu

sa rozumie adresa vybraného výdajného miesta spoločnosti Packeta


VOP

sa rozumie všeobecné obchodné podmienky


 1. Objednávka bez registrácie
  1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Pri zadávaní objednávky prostredníctvom nákupného košíka si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.
  2. Pri každom tovare predávajúci uvádza (i) či daný tovar je k dispozícií na sklade alebo (ii) či pre daný tovar je nutná osobitná objednávka formou e-mailu s čakacou dobou.
  3. Pri objednávaní cez e-shop predávajúceho je kupujúci povinný v objednávkovom formulári uviesť nasledovné osobné údaje:

Spotrebiteľ je povinný uviesť: Meno a priezvisko; Adresu dodania tovaru; Telefónne číslo; E-mailovú adresu.

Podnikateľ je povinný uviesť: Meno a priezvisko kupujúceho v mene podnikateľa; Telefónne číslo; E-mailová adresa; Názov spoločnosti; IČO; DIČ; Sídlo; Fakturačná adresa; Adresa sídla; Adresa dodania tovaru.

 1. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo objednávka s povinnosťou platby. Po odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný oznámením o evidencii objednávky vo forme e-mailovej správy.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa vopred oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s podmienkami spracúvania osobných údajov kupujúcim a tým s nimi vyjadruje svoj súhlas.
 3. Kupujúci môže zrušiť objednávku do momentu, pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky predávajúcim. Zrušiť objednávku možno e-mailom, v ktorom kupujúci uvedie osobné údaje a číslo objednávky. Za predpokladu, že už bola suma za objednaný tovar uhradená bankovým prevodom, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, ktorý kupujúci na tento účel uvedie v e-maily o zrušení objednávky.
 4. Doba spracovania objednávky je 48 (štyridsaťosem) hodín od objednania tovaru kupujúcim.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu vo forme e-mailu.
 6. Pre prípad, že predávajúci nebude môcť dodať objednaný tovar, oznámi túto skutočnosť predávajúci bez zbytočného odkladu prostredníctvom e-mailu kupujúcemu a momentom oznámenia sa má za to, že kúpna zmluva v rozsahu týkajúcom sa tohto tovaru sa zrušuje a predávajúcemu zaniká povinnosť dodať tento tovar kupujúcemu.
 7. Pri predávajúcim výslovne označenom tovare sa jedná o špecifický tovar a ten objednáva kupujúci prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Predávajúci následne po obdržaní e-mailovej objednávky od kupujúceho odošle formou e-mailu informácie o dostupnosti tovaru, dobe dodania tovaru a súčasne vyzve kupujúceho na záväzné potvrdenie objednávky spojené s povinnosťou platby. V tomto prípade sa kúpna zmluva považuje za uzavretú momentom, kedy predávajúci obdrží vo forme e-mailu potvrdenie o záväznej objednávke kupujúceho.
 8. Kupujúci sa môže obdobne zaškrtnutím kolónky "Prihlásenie k odberu noviniek" prihlásiť k odoberaniu noviniek zasielaných vo forme e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho v podobe informácii o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.
 9. Zákaznícky účet
  1. Kupujúci môže objednať tovar aj prostredníctvom zákazníckeho účtu, ku ktorému je potrebná registrácia.
  2. Kupujúci uvedie prihlasovacie meno, zadá heslo, následne vyplní formulár so svojimi kontaktnými údajmi, uvedie e-mailovú adresu, na ktorú mu systém vygeneruje potvrdenie o zriadení zákazníckeho účtu.
  3. Pre zriadenie zákazníckeho účtu je potrebné pristúpiť k týmto VOP, a to zaškrtnutím kolónky "Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Mgr. Lukáš Novotný" čím potvrdzujete, že ste sa s týmito VOP na tieto účely vopred oboznámili.
  4. Kupujúci pri zriadení zákazníckeho účtu môže obdobne zaškrtnutím kolónky "Prihlásenie k odberu noviniek" vyjadriť súhlas a prihlásiť sa k odoberaniu newsletter-a a noviniek zasielaných vo forme e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho v podobe informácii o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.
  5. Po úspešnej registrácií kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu systémom vygenerovaný e-mail o potvrdení registrácie zákazníckeho účtu.
  6. Kupujúci objednáva tovar postupom v súlade s článkom 2 týchto VOP s výnimkou bodov 2.2 až 2.4, keďže osobné údaje generuje systém automaticky zo zákazníckeho účtu.
  7. Zákaznícky účet poskytuje predávajúci kupujúcemu zdarma a na dobu neurčitú s tým, že kupujúci je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu požiadať predávajúceho v podobe žiadosti vo forme e-mailu o zrušenie zákazníckeho účtu.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Predávajúci je povinný na základe objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a v termíne, a to v balení spôsobilom na prepravu zásielky. Predávajúci je povinný v elektronickej forme alebo najneskôr spolu s tovarom v písomnej forme odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar.
  3. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak kúpna cena nebola zaplatená riadne a včas. Túto skutočnosť predávajúci oznámi kupujúcemu zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
  5. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, a v prípade, ak ešte nedošlo k úhrade vopred, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu pri osobnom prevzatí tovaru.
  6. Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru.
  7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v objednávke.
 1. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo si kupujúci môže vybrať spôsob dodania tovaru vo forme osobného odberu tovaru kupujúcim v mieste odberu tovaru.
  2. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním určenej tretej osobe v mieste dodania tovaru alebo v prípade osobného odberu, prevzatím tovaru kupujúcim ako zákazníkom v mieste odberu tovaru určenom predávajúcim.
  3. Doba spracovania prijatej objednávky je 48 (štyridsaťosem) hodín. To sa nevzťahuje na špecifický tovar v zmysle bodu 2.10. článku 2 týchto VOP.
  4. Dodanie tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu. Expedovanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00-16:30 hod. Predávajúci doručuje objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom zmluvného prepravcu.

Zmluvný prepravca: Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS), so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, č. vložky: 3215/B.

 1. V prípade tovaru, ktorý je na e-shope uvedený s označením k dispozícií na sklade, sa dodanie tovaru zabezpečuje prostredníctvom zmluvného prepravcu, a to do 72 (sedemdesiatdva) hodín od potvrdenia a spracovania objednávky predávajúcim.
 2. V prípade tovaru, ktorý je na e-shope uvedený s označením čakacej doby, sa dodanie tovaru zabezpečuje prostredníctvom zmluvného prepravcu, a to do 3 (troch) týždňov od potvrdenia a spracovania objednávky. Na tento účel sa za začiatok plynutia dodacej doby považuje moment pripísania finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 3. Predávajúci dodá spolu s tovarom kupujúcemu faktúru a doklad o prebratí tovaru.
 4. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci zásielku neprebrať a spolu s prepravcom vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru - škodový zápis, ktorú potvrdí prepravca.
 5. Kupujúci má povinnosť nepoškodený tovar na mieste dodania prevziať. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. V prípade, že z dôvodov, ktoré sú na strane kupujúceho, je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s takýmto doručovaním tovaru.
 6. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 7. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente "Spôsoby doručenia" a "Reklamácie". Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 8. Predávajúci dodáva tovar v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.
 9. Osobný odber tovaru zákazníkom. Kupujúci osobne prevezme tovar na mieste odberu určenom predávajúcim.
 10. Predávajúci oboznámi kupujúceho o možnosti prevziať tovar, t.j. o jeho dostupnosti a v akom čase si môže tovar prevziať, a to formou e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho.
 1. Platobné podmienky
  1. Kupujúci je povinný za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uverejnenú na internetovej stránke e-shopu. Cena produktu (zahŕňa balné) je stanovená cenníkom predávajúceho, pričom všetky ceny sú vrátane 20 % (dvadsať percent) dane z pridanej hodnoty (DPH). V kúpnej cene tovaru nie sú započítané náklady na dopravu.
  2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar, a to nasledovným spôsobom, buď (i) platobnou kartou pri osobnom preberaní zásielky (ii) vopred prevodom na bankový účet predávajúceho. Na tieto účely sa rozumie úhrada kúpnej ceny vopred bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho pri objednaní tovaru kupujúcim.
  3. V prípade objednávky špecifického tovaru v zmysle bodu 2.10. článku 2 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu vopred prevodom na bankový účet predávajúceho.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky finančných prostriedkov zodpovedajúcej kúpnej cene na bankový účet predávajúceho.
  5. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovej stránke e-shopu. Cena dopravy v rámci Slovenskej republiky je stanovená pevnou sumou vo výške 6 Eur s DPH s výnimkou nadrozmerného tovaru.
  6. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
  7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, pričom tak neurobil.
 1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru spotrebiteľom
  1. Spotrebiteľ je oprávnený do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, a to bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
  2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Jedná sa o tovar, ktorý predávajúci výslovne označil za špecifický a ktorý kupujúci objednáva v zmysle bodu 2.10. článku 2 týchto VOP prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim.
  3. Rozhodnutie o odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný písomne oznámiť predávajúcemu, a to prostredníctvom, buď (i) e-mailu (ii) listom (iii) zákazníckeho účtu kupujúceho, pričom na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícií na konci VOP. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie spotrebiteľ číslo bankového účtu, na účely vrátenia kúpnej ceny.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku.
  5. Po odstúpení od zmluvy spotrebiteľom je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to kúpnu cenu za tovar a náklady vynaložené na dodanie tovaru.
  6. Kúpnu cenu je predávajúci povinný vrátiť potom, čo mu bolo doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa kedy bol tovar vrátený predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet spotrebiteľa, ktorý uvedie v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy.
  7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať predávajúcemu tovar prostredníctvom kuriéra, alebo pošty späť, prípadne osobne vrátiť v odbernom mieste. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Iný spôsob vrátenia tovaru predávajúci nebude akceptovať. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
  8. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odovzdá tovar na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nesie spotrebiteľ.
  9. V zmysle platného právneho poriadku spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
  11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
  12. Ak predávajúci alebo kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Odstúpenie je voči druhej zmluvnej strane účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 1. Reklamačné podmienky
  1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Na zodpovednosť za vady a nároky z nej vyplývajúce vrátane dĺžky záručnej doby v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako "Obchodný zákonník").
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za skutočnosť, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby bez vád, to znamená, že tovar zodpovedá sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom alebo na internetovej stránke uvedenému opisu v čase predaja tovaru.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád. Súčasne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
  4. Kupujúci je povinný pri dodaní, pred prevzatím tovaru prekontrolovať stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je neúplná alebo poškodená.
  5. Ak neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné, aby v preberacom protokole, s prepravcom spísal zápis o neúplnosti alebo škode a neúplnosť alebo poškodenie zásielky patrične popísal. Kupujúci je povinný neúplnosť alebo poškodenie zásielky písomne oznámiť predávajúcemu, a to prostredníctvom, buď (i) e-mailu (ii) listom (iii) zákazníckeho účtu kupujúceho.
  6. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru, neodbornou manipuláciou s tovarom, neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté (i) zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním (ii) použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou tovaru (iii) porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú (iv) používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.
 1. Záruka sa nevzťahuje (i) na poškodenia vzniknuté mechanickým poškodením tovaru alebo používaním tovaru v nezodpovedajúcich a nevhodných podmienkach v rozpore s podmienkami uvedenými v návode (ii) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými princípmi.
 2. Predávajúci nezodpovedá ani za vadu pre zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený.
 3. V prípade ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadami za nový tovar.
 4. V prípade ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Obdobné práva patria kupujúcemu, ak sa jedná o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 6. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) kalendárnych mesiacov. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
 7. Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil písomnou formou, a to prostredníctvom, buď (i) e-mailu (ii) listom (iii) zákazníckeho účtu kupujúceho spolu s vyplneným reklamačným formulárom, v ktorom detailne opíše nedostatky, ktoré doloží fotografiou poškodeného tovaru, súčasne uvedie zamýšľaný spôsob vybavenia reklamácie a tovar zašle spolu s kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho.
 8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady tovaru si uplatňuje, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to prostredníctvom e-mailu.
 9. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
 10. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a spolu s reklamovaným tovarom mu predávajúci zašle reklamačný protokol o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Reklamačný protokol bude obsahovať informácie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, pričom bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť označenie subjektu, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 13. Za vybavenie reklamácie možno považovať (i) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu (ii) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu.
 14. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 15. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 16. Spoločne s tovarom je potrebné pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť predávajúcemu doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár - formulár pre reklamáciu, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. V situácii, keď je reklamovaný tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku je kupujúci povinný zabezpečiť, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba u predávajúceho resp. v servisnom stredisku tento tovar prevezme a skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúcim dátumom pre účely určenia lehoty plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 1. Alternatívne riešenie sporu
  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to vtedy, keď nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že postupom predávajúceho došlo k porušeniu jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu za predpokladu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.
  2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk).
  3. Kupujú môže podať sťažnosť alebo podnet písomne vo forme emailu adresovaného predávajúcemu, v ktorej je povinný uviesť svoje údaje v rozsahu: meno a priezvisko a e-mail, na ktorý má predávajúci zaslať písomnú odpoveď o spôsobe vybavenia sťažnosti. Na anonymné sťažnosti nebude predávajúci prihliadať.
  4. Predávajúci vybaví sťažnosť kupujúceho v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní od jej prijatia.
  5. Za predpokladu, že po prešetrení sťažnosti predávajúci vyhodnotí sťažnosť ako opodstatnenú, zabezpečí vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli predmetom sťažnosti a o spôsobe vybavenia sťažnosti kupujúceho vyrozumie prostredníctvom e-mailu.
  6. Ak predávajúci po prešetrení sťažnosti vyhodnotí sťažnosť ako neopodstatnenú, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho obdobne prostredníctvom e-mailu.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Informácie o spracovávaní osobných údajov a ich ochrane nájdete na webovej stránke predávajúceho v sekcii Podmienky spracovania osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, a to zverejnením ich nového znenia na internetovej stránke e-shopu.
  2. Kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP a podmienkami spracúvania osobných údajov oboznámil a zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky s nimi vyjadruje súhlas.
  3. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu na diaľku.
  4. Tieto VOP sú platné od 1.4.2022. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  5. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  6. Prílohou VOP je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
  7. Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na charakter predávaného tovaru a ním realizovaný predaj neexistujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ktoré by sa predávajúci zaviazal dodržiavať.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát: Mgr. Lukáš Novotný so sídlom Bottova ulica 1471/19  90042 Miloslavov 41576411

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:


Adresa bydliska:


E-mailová adresa:


Číslo objednávky a faktúry:


Dátum objednania:


Dátum prevzatia tovaru:


Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):


Popis a rozsah vád tovaru:


Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:


Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom


Prílohy:

Dátum:

Podpis:

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát: Mgr. Lukáš Novotný so sídlom Bottova ulica 1471/19 90042 Miloslavov 41576411

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:


Adresa:


E-mailová adresa:


Číslo objednávky a faktúry:


Dátum objednania:


Dátum prevzatia tovaru:


Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):


Dôvod vrátenia tovaru:


Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:


Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom


Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: